Informatie

Klachten

Stichting Mensen Met Mogelijkheden wil goede zorg leveren naar tevredenheid van iedereen. Open communicatie is daarom belangrijk. Dat we het met elkaar kunnen hebben over wat we wel en niet prettig vinden of hoe we iets willen organiseren met elkaar.

Soms kan het dan toch gebeuren dat je niet tevreden bent over de manier waarop we iets hebben aangepakt. Het kan dan fijn zijn dit met een onafhankelijk iemand te bespreken of mogelijk wil je een klacht indienen.

Klachtenregeling

In onze klachtenregeling hebben we beschreven waar cliënten terecht kunnen met een klacht en hoe het indienen van een klacht gaat.

Vertrouwenspersoon cliënten 

Bij onze vertrouwenspersoon cliënten kunnen cliënten terecht met vragen, problemen of andere gevoeligheden die te maken hebben met onze zorg of dienstverlening.

Klokkenluidersregeling

Als zorgorganisatie vinden we het belangrijk dat we goede zorg leveren en dat we dat integer en verantwoord doen. De klokkenluidersregeling is een voorziening om, indien daar ooit sprake van mocht zijn, een misstand te melden zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Privacy

We zijn ons ervan bewust dat we met veel vertrouwelijke en gevoelige informatie werken. Daar gaan we dan ook op een zorgvuldige manier mee om. In onze privacyverklaring extern staat hoe we dat doen.

Eigen regie

We vinden het heel belangrijk dat mensen zoveel mogelijk eigen regie hebben over hun leven en doen wat ze zelf kunnen. Mensen mogen eigen keuzes maken, keuzes die bij hen passen. Wij sluiten daarbij aan en kijken mee wat er nodig is. Eigen regie vind je terug in alle aspecten van het leven. Daarom geef je bij ons ook zelf mee vorm aan de zorg en begeleiding door het intake- en begeleidingsplan.


Inzage cliëntdossier

Elke cliënt heeft recht op inzage in, en een afschrift van, zijn of haar eigen dossier. Dat geldt ook voor mensen die op grond van een machtiging de cliënt vertegenwoordigen, zoals een mentor.

Ook mensen aan wie de cliënt daartoe schriftelijk toestemming verleent, mogen inzage krijgen in het dossier.

Wil je inzage in je eigen dossier? Geef dit aan bij een begeleider of de coördinator van de locatie.

Als je bijvoorbeeld bij ons woont of dagbesteding doet, kun je in de overleggen op de locaties aangeven wat voor jou belangrijk is.

Wij bekijken dan wat er mogelijk is. Dat kan voor hele praktische dingen, zoals de maaltijden die we samen vorm geven of je studio die je zelf inricht. Maar, dat kan ook gaan over onderwerpen als veiligheid of de relatie met vrienden of familie.


Medezeggenschap

Wij vinden samenwerking en zorg samen vorm geven erg belangrijk. Daarom laten we anderen graag invloed hebben op ons beleid, zowel cliënten en hun ouders of andere vertegenwoordigers als medewerkers. Iedereen kan zijn mening geven.

Medezeggenschapsregeling

We hebben een medezeggenschapsregeling waarin beschreven staat hoe de cliëntenraad bij Stichting Mensen Met Mogelijkheden is ingericht en hoe de organisatie daarmee samenwerkt.

De cliëntenraad

Er is een cliëntenraad bij Stichting Mensen Met Mogelijkheden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en hun vertegenwoordigers.

Zij stimuleert de zeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, wensen worden geïnventariseerd en cliënten worden door hen geïnformeerd.

Wil je de cliëntenraad bereiken? Dat kan via: clientenraad@mensenmetmogelijkheden.nl

Andere vormen van medezeggenschap voor cliënten

Niet alleen via de cliëntenraad oefenen cliënten en betrokkenen invloed uit ons beleid en de zorg die wij leveren. Dat gebeurt op vele andere manieren.

Bijvoorbeeld in het vormgeven van hun eigen zorg- en ondersteuningsplan, in de bewoners- of deelnemersoverleggen op de locatie of in evaluatiegesprekken met hun persoonlijk begeleider.

Uitsluitingscriteria

Wij bieden zelf geen behandeling, intensieve verpleging en verzorging en verslavingszorg. We zijn hier niet op ingericht. Dat geldt ook voor de ondersteuning van jeugd.

Als iemand iets wil zijn of doen (zoals bijvoorbeeld geweld gebruiken, mishandeling of misbruik) waar we niet achter staan, bieden we aan die persoon geen ondersteuning. Hiervoor is enerzijds wetgeving leidend, maar ook onze eigen normen en waarden. Soms weet je dat op voorhand of kom je daar in het intakeproces achter. Soms is het ook later dat we iets tegen komen dat wij niet kunnen bieden of dat mensen iets van ons vragen dat niet bij ons past. We blijven continue monitoren of we volgens ons de juiste zorg kunnen en willen blijven bieden. Indien wij iets signaleren dat buiten de wet gaat, zullen we daar altijd melding van maken.

Indien het effect van iemands gedrag op een woongroep een zodanig destructief effect heeft dat het welzijn en leefgenot van anderen zwaar wordt aangetast, zoeken we naar een alternatieve vorm van zorg, intern of extern.

Indien iemand niet (meer) door ons begeleid wil worden, gaan we uiteraard in gesprek om te achterhalen wat de reden daarvan is en te kijken of we toch tot een afstemming, verbinding en overeenstemming komen. Als dat niet zo is, zullen we de zorg beëindigen. Uiteraard denken we mee voor een alternatief.

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn?

Onze locaties

[wpgmza id="1"]